Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, когато:

  • полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му;
  • стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента;
  • не са спазени предварително обявените за доставка срокове;
  • ако не са спазени условията на чл. 52 от ЗЗП;
  • има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Транспортните разходи в случаите на скрити фабрични дефекти са за наша сметка.

Закон за защита на потребителите

Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.

ТЕЛЕФОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ: 0888 12 48 48

Екипът на Ес Джи Ес България ЕООД пожелава на своите клиенти малко поводи за рекламации и максимално удоволствие от използването на качествената и сертифицирана техника!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕТО МУ

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

@